ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕನಸು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಸವಾಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ, ಸವಾಲ್ ಟಿ.ವಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಮಂದಿರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಆಸಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲು ನಿಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ  ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:-

ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುವುದು.
ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಬೇಕಾದಂತಹ

1) ದೂರವಾಣಿ
2) ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
3) ಜಾಲತಾಣದ ವಿಳಾಸ
4) ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

For Payments / Donations

Payments / Donations

Email Addresses

kcpdpmys@gmail.com / hracorg@gmail.com / pdpasha@gmail.com / info@savaltv.com / ads@savaltv.com

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

97421 22507 / 94809 49577 / 0821-2403100 / 0821-2957500

Address

1130/4, Prince of Whales Road, Behind RTO Office, Chamaraja Mohalla, Mysuru – 570005

ವಿಳಾಸ

1130/4, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು – 570005