ಭೇಟಿ

ಪ್ರಜೆಗಳ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ
ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ
ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ
ಗನ್ ಶಾಟಿನ ನವ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಿಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಹಾಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಚರ್ಚೆ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಟೀಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು
ಸವಾಲ್ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp